top of page

KLANTENZORG

Het Instituut voor Duurzaam Werken biedt opleidingen aan voor professionals zoals HR-managers, coördinatoren, coaches, psychologen, therapeuten, etc. Aan het hoofd van het Instituut voor Duurzaam Werken staat Lut Van Mossevelde. Als u meer informatie wil verkrijgen over een opleiding, dan kan u via de pagina contact opnemen met het Instituut voor Duurzaam Werken.

PRIVACY & VEILIGHEID

In de verschillende soorten samenwerking die wij opzetten, vinden wij het belangrijk om de nodige zorg te besteden aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In het kader van deze samenwerkingen, hebben wij verschillende gegevens van u (en over u) nodig.

We vinden het belangrijk om u mee te delen welke gegevens we van u verzamelen en wat we er precies mee doen. In deze “policy” hopen we jou hier in alle transparantie wat meer duidelijkheid over te geven.

 

Vooreerst willen we benadrukken dat we jouw persoonsgegevens willen verwerken conform de GDPR of AVG- (Algemene Verordening Gegevensbescherming) regelgeving.

 

Dit betekent dat wij in ieder geval:

uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Welke gegevens verzamelen we over u?

 • Identificatiegegevens

 • Gegevens nodig voor facturatie

 • De persoonsgegevens die eventueel vervat zijn in de overeenkomsten die wij hebben afgesloten

 • Gegevens over jouw leeftijd, opleiding, professioneel verleden, verdere vorming en professionele achtergrond

 • Eventuele gegevens over familieleden indien dit relevant is voor de coaching/bemiddeling/begeleiding

 • Gegevens over jouw persoonlijk levenspad

Voor het verwerken van sommige van deze gegevens, hebben wij jou via een apart

toestemmingsformulier uitdrukkelijk om jouw toestemming gevraagd.

Waarom verzamelen we die gegevens (zogenaamde rechtsgrond en doeleinden)?

Om jou een kwaliteitsvolle zorg te verlenen en onze prestaties correct te kunnen aanrekenen;

 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen gelinkt aan het (dagelijks) beheer van een onderneming (zoals ondermeer fiscale en boekhoudkundige verplichtingen);

 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen gelinkt aan de specifieke wetgeving inzake bemiddeling;

 • Het plannen van afspraken voor coachings- of andere begeleidingssessies; 

 • Om jou te kunnen inschrijven voor activiteiten en/of opleidingen;

 

Soms is het ook nodig om jouw persoonsgegevens te bewaren omwille van onze eigen

gerechtvaardigde belangen. In dat geval gaat het om onze rechten van verdediging in geval van geschillen.

 

Worden jouw gegevens met anderen gedeeld?

 

Als jouw gegevens binnen de Europese gemeenschap met anderen worden gedeeld, dan is dit enkel:

 • Met gerechtelijke of administratieve instanties voor zover wij hier wettelijk of door de rechter toe verplicht zijn, of

 • Mits jouw uitdrukkelijke toestemming, in de gevallen waarin dit door de wet of het gerecht wordt geëist, of

 • Indien je wenst dat bepaalde gegevens aan andere hulpverleners worden meegedeeld. Voor dit laatste wordt eventueel wel een vergoeding aangerekend.

Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

In principe heeft enkel Lut Van Mossevelde toegang tot jouw gegevens.

Uitzondering zijn onderstaande data:

 • Deze die moeten worden verwerkt voor facturatie en voor fiscale doeleinden;

 • Deze die met jouw toestemming aan andere hulpverleners worden meegedeeld.

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

Die termijn is niet voor alle gegevens dezelfde. Gegevens die we voor boekhouding en om fiscale redenen nodig hebben, worden gedurende 7 jaar na het einde van de samenwerking bewaard (tenzij deze termijn in de wet wordt gewijzigd).

Jouw contactgegevens (mail, gsm en adres) worden tot maximaal 10 jaar na versturing van de laatste factuur bewaard. Tenzij we onderling en schriftelijk anders overeenkomen.

De gegevens over jouw leeftijd, opleiding, professioneel verleden, verdere vorming en

professionele achtergrond worden bewaard tot 4 jaar na de laatste begeleidingssessie, cursus.

 

Bescherming van jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden bewaard op één portable.

Deze is beveiligd op 2 manieren:

 • Digitaal via een paswoord

 • Fysisch via een beperking van de toegang tot die portable (beveiligd door een code)

 

Maandelijks wordt een back-up gemaakt van deze data (op een externe schijf die op dezelfde manier fysisch is beveiligd).

 

Uw rechten mbt uw persoonsgegevens (inzage, correctie of verwijdering van je gegevens)

Als betrokkene heb je volgende rechten op basis van de GDPR-regelgeving:

 

Toegang: Je hebt het recht om te weten of we Persoonsgegevens van jou hebben. Je mag vragen om een kopie van de Persoonsgegevens die we van jou bewaren (eventueel tegen betaling). Je hebt tevens recht op informatie over hoe wij deze verwerken.

 

Wijzigen: Je kan vragen om onjuiste persoonsgegevens te (laten) wijzigen;

 

Verzet: Je kan je verzetten tegen het gebruik van jouw Persoonsgegevens voor sommige doeleinden (zie ook het toestemmingsformulier).

 

Beperking: Je hebt het recht om ons te vragen om ons gebruik van jouw

Persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken, bijvoorbeeld terwijl wij een klacht onderzoeken dat de Persoonsgegevens die we over u hebben, onnauwkeurig of onjuist zijn (dit is onderworpen aan bepaalde voorwaarden);

 

Verwijdering: Je kan vragen om jouw Persoonsgegevens te verwijderen (dit is onderworpen aan bepaalde voorwaarden);

 

Draagbaarheid (in de wet voorziene “portabiliteit” van gegevens): Voor zover de GDPRregelgeving dit vereist, kan je (eventueel tegen betaling) schriftelijk en uitdrukkelijk vragen om een kopie van de persoonsgegevens die van jou worden bewaard te bezorgen aan een door jou bepaalde derde (dit is onderworpen aan bepaalde voorwaarden).

 

Intrekken toestemming: Je kan een gegeven toestemming met betrekking tot het gebruik van bepaalde persoonsgegevens steeds intrekken (zie hierover ook het

toestemmingsformulier).

 

De uitoefening van deze rechten dient wel in overeenstemming te zijn met de bepalingen van de GDPR-wetgeving, conform te zijn aan onze policies en geldt steeds uitsluitend voor de toekomst.

Hoe kan je deze rechten uitoefenen?

 

Voor de uitoefening van deze rechten, kan je via mail terecht op:

lut@sustainableworking.org

 

Je kan je verzoek ter attentie van Lut Van Mossevelde eveneens versturen naar volgende adres: Krekelstraat 15, 9300 Aalst – België.

Gelieve op de omslag in dat geval uitdrukkelijk de vermelding “persoonlijk en vertrouwelijk” aan te brengen.

 

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

 

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

BETALINGMETHODES

Er wordt nooit online betaald. Pas na ingeschreven te zijn en contact te hebben gehad met Lut Van Mossevelde zal je een factuur verkrijgen via mail. Op deze factuur staat een rekeningnummer en de datum waartegen het bedrag moet overgeschreven zijn.

bottom of page